Bilindiği gibi 7242 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Öncelikle belirtelim ki bu yasa bir infaz yasası olup, bir af yasası değildir. Hileli vergi suçları, vergi kaçakçılığı suçları, kendilerine üç kat VZC kesilen mükellefler, 213 saylı VUK 359.maddesi kapsamında vergi suçu işleyen mükellefler, sahte fatura kullanan mükellefler, sahte belge düzenleyen mükellefler de belli şartlarla bu yasa hükmünden faydalana bileceklerdir. 

Öte yandan söz konusu 7242 sayılı yasadan faydalanacak olan vergi suçlarına iştirak eden, yardımcı olan vb. kimseler bu fiillerin işlediği tarih önem taşımaktadır. 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar yasa kapsamındadır. Vergi inceleme elemanı tarafından düzenlenen raporlarda belirtilen söz konusu iştirak suçlarının fiil tarihinin mutlak suretle 30.03.2020 önce olması zorunludur.

Uygulamada vergi incelemeleri sırasında vergi suçlarına bir şekilde katılan, vergi kaçakçılık suçlarına yardımcı olan kimselerde eş zamanlı bu fiili işleyen mükellefle birlikte Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılanmaktadırlar. Dolayısıyla vergi inceleme raporlarına göre haklarında asıl mükelleflerle birlikte hileli vergi suçlarına karışan kimseler de 7242 sayılı infaz yasasından faydalanabileceklerdir.

VERGİ SUÇLARINA İŞTİRAK EDENLER AÇISINDAN: 7242 SAYILI İNFAZ YASASI NELER GETİRİYOR?

Yukarıdaki açıklamalardan sonra haklarında geçmiş dönemlerde düzenlenen “vergi inceleme raporlarına” göre veya düzenlenen vergi tekniği raporlarına istinaden vergi suçlarına iştirak edenler için açılan davalar asliye ceza mahkemelerinde veya durumuna göre BİM veya Yargıtay’da devam eden davalar bu defa yürürlüğe giren 7242 sayılı yasa hükümlerine göre bazı indirim ve kolaylıklardan faydalanabileceklerdir.  Aynı şekilde 30.03.2020 tarihinden önce haklarında kamu davası açılmış ve söz konusu davaları devam etmekte olan vergi mükellefleri yürürlüğe giren bu infaz kanunu hükümlerinden faydalanabileceklerdir.  Vergi suçları bakımından yeni infaz kanunu bazı kolaylıklar getirmiş bulunmaktadır.  Buna göre;

1.    30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sisteminin uygulanması yasalaşmıştır.   Buna göre 5275 sayılı kanunun geçici 6. Maddesi ile 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar açısından şu düzenlenmeler yapılmıştır:

a.    Denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır.

b.    Bir kısım süreli hapis cezalarına mahkûm olanlar cezaların ½’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde şartlı salıverme olanaklarından faydalanabilecektir.  

c.    Örneğin, yeni infaz kanunu ile 6 sene veya aşağısında hapis cezası alan bir hükümlü doğrudan tahliye olma olanağı kazanacaktır.  

d.    7 yıl hapis cezası alanlar 6 ay, 

e.    8 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl,

f.    9 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl 6 ay,

g.    10 yıl hapis cezası alanlar 2 yıl,

h.    15 yıl hapis cezası alanlar 4 yıl 6 ay ceza evinde kaldıkları sürece tahliye olanağı elde edecektir.  

2.    Bu açıklamalardan sonra konumuz gereği hileli vergi suçu işleyenler, bunlara yardımcı olanlarda bu konuda hüküm giyerek cezaevinde bulunanlar veya cezaevini gitme durumunda olanlar özetle yargılaması devam edenler de dahil olmak üzere çıkarılan 7242 sayılı infaz kanunu hükümlerinden faydalanabilir. 

3.    Vergi suçlarında bilindiği gibi, rapor düzenlenmesi, mütalaa koşulu, Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla suç duyurusunda bulunması, kamu davasının açılması veya açılmakta olması, … gerekmektedir. 

Vergi suçlarında fiilin işlendiği tarih önem taşımaktadır.  Eğer, vergi incelemesi raporu düzenlenmeden önce ve idare vergi suçunu bilgi sahibi olmadan önce VUK 371.maddeye göre mükellef pişmanlıkla ilgili fiili beyanname vererek pişmanlık hükümlerine göre ödeme yaparak bu suçlardan kurtulma olanağı her hâlükârda mevcuttur.   (VUK md.371) 

Özetle, getirilen bu yeni infaz yasası ile haklarında incelemesi devam eden veya bitmiş birçok vergi mükellefi veya bunlara yardımcı olan iştirakçiler de bu olanaklardan faydalanabilir.   Aynı şekilde kamu davası açılmış veya açılmakta olan birçok mükellef bu hükümlerden istifade edebilecektir.   Kamu davası açılmış olay asliye ceza mahkemesine yansımış olan mükellefler ve hali hazırda bölge idare mahkemesinde bu konuda davası devam edenler veya Yargıtay da bu konuda davaları sürmekte olan mükellefler de 7242 sayılı infaz yasası hükümlerinden faydalanabilir.  Bu konuda verilen cezalar 3 yılı geçmiyor ise, ‘’hapiste yatma’’ durumu söz konusu olmayacaktır. 3 yılın üzerindeki kesinleşen cezalarda ise indirim koşullarının hesabında mutlaka bir hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz.  

Hukuki Haber sitesinden Alınmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz