Hakimler ve Savcılar Kurulu, salgın riskinin en aza indirilmesi, halkın ve adli personelin sağlığının korunması ve aynı zamanda da kamu hizmetlerinin aksatılmaması için yargılamalara ilişkin bazı ek tedbirler alındı. Buna göre; duruşmalar 30 Nisan’a kadar ertelendi, tutuklu işler dışında dava açma işlemleri de durdu.

Bugün Başkan Vekili Mehmet Yılmaz başkanlığında toplanan HSK Genel Kurulu’nun aldığı ek tedbirler şöyle:

DURUŞMALAR 30 NİSAN ‘A KADAR ERTELENDİ: Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 30/04/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine,

ERTELEMELERE EVRAK ÜZERİNDEN KARAR VERİLECEK: Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesine,

TUTUKLULUK İNCELEMESİ SEGBİS ÜZERİNDEN YAPILACAK: Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBIS uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşmaların icrasına,

ERTELEME SÜRESİ HEDEF SÜREYE DAHİL OLMAYACAK: Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmemesine, erteleme süresinin hâkim ve Cumhuriyet savcıların terfilerinde aleyhe değerlendirilmemesine,

MÜZAKERELER UYAP ÜZERİNDEN YAPILACAK: Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimliğine yapılan itirazlar ile müzakerelerin, iletişim ve UYAP imkanlarından istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilmesine,

TUTUKLU İŞLER DIŞINDA DAVA AÇMA DA DURDU: Tutuklu ve acil işler dışında kamu davasının açılmasının 30/04/2020 tarihine kadar ertelenmesine,

HUKUK HAKİMLERİNE DE NÖBET: İhtiyaç olması hâlinde birinci bölgelerde görev yapan hukuk hâkimlerinin de 30/04/2020 tarihine kadar ceza mahkemeleri nöbet listesine dahil edilmesine,

TEDBİR KARARLARI DEVAM: Erteleme süresince salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ihtiyati tedbir ve bu isleme yönelik itirazların değerlendirilmesi gerektiğine,

KADINA ŞİDDET TEDBİRLERİ: 6284 Sayılı Kanun (Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Yasası) kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin korona virus kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğine,

ADLİ HİZLETLER DURMADI: Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikâyetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiğinin bilinmesine ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

İDARİ İZİN KAPSAMI: Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar),Eşi kamu veya özel sağlık kuruluşlarının “teşhis ve tedavi birimlerinde” (hastane, semt polikliniği, halk sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezleri, özel klinik ve benzeri) çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcıların, İdari izinli sayılmalarına. İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,

UZAKTAN ÇALIŞMA: Erteleme süresince hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan is ve işlemleri mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri kapsamında takip etmeleri, bu kapsamda dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diğer zorunlu adli hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini imkan dahilinde evden yerine getirmeleri gerektiğinin bilinmesine karar verildi. (Fevzi Çakır / HaberTürk)

CMK ÖDEMELERİ: Avukatlara CMK alacaklarının 6 Nisan’a kadar tüm alacaklarının ödenmesi için karar alınmıştır.

CEZAEVİ PERSONELİ EVLERİNE GÖNDERİLMEYECEK

“Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak. Kamuya ait yerlerden de yararlanılması hususu değerlendirilmektedir. Kurumsal olarak alt yapıyı hazırlamış durumdayız.

Bir diğer gelişme de telefon görüşmesinde, görüntülü görüşme imkanını sağlamak adına çalışmanın başlamasıdır. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle mevzuat altyapısı tamamlanmaktadır.

Böylece sadece görüntülü görüşme değil, mektup, kantin, doktor gibi pek çok işlem daha çabuk görülecektir.

Bir diğer konu da her gün yüz binlerce insanın giriş çıkış yaptığı adliyelerde ve icra dairelerindeki insan sirkülasyonunu durdurmaktır. Yasa çıkar çıkmaz HSK bir çalışma yaptı. Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması ve acele işler haricinde tüm duruşmalar ertelenecek.”

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi 30/03/2020

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu 6087 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 30/03/2020 tarihinde toplandı.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı solunum yolu hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre, 100’den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk durumu; “yüksekten”, “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış. ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. Söz konusu hastalığın ülkemizde de görülmesi üzerine, salgın riskinin ortadan kaldırılması ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile idari izin ve sair hususlara ilişkin çeşitli tedbirlerin alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, ülke çapında salgın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında;

-Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkacak riskleri önlemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun adli makamlarca değerlendirilmesi,

-Doğrudan açık ceza infaz kurumuna gelen ve geldiginde ceza süresi itibariyle hemen denetimli serbestlik tedbirinden faydalanabilecek hükümlülerin ceza infaz kurumlarında bekletilmemeleri açısından ve aynı zamanda hafta sonunda ortaya çıkabilecek taleplerin karsılanabilmesi amacıyla, infaz hâkimliğine ilişkin nöbet planlamasının yapılması,

-Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarihli ve 12362 sayılı, “idari izin” konulu yazısı kapsamında hâkim ve savcılara verilecek olan idari izinlerin nasıl kullandırılacağı,

-Acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hâkimin komisyon başkanlarınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise başsavcılar tarafından belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet savcısı uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP imkânlarından faydalanarak evde çalısmalarının temini,

hususlarına ilişkin tedbirler teşkilata duyurulmuştur.

26/03/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesi, durma süresince, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Hakimler ve Savcılar Kurulunu yetkili kılmıştır.

7226 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, salgın riskinin en aza indirilmesi, halkın ve adli personelin sağlığının korunması, bireylerin birbirleriyle temaslarının asgariye indirilmesi, aynı zamanda da kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve kişilerin maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukuku çerçevesinde haklarının korunması amacıyla aşağıdaki ek tedbirleri alma zarureti hasıl olmuştur.

Bu itibarla;

1)Tutuklu ( yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 30/04/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine,

2) Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyusmazlığın taraflarına bildirilmesine,

3) Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk degerlendirmesinin zorunlu oldugu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBIS uygulaması üzerinden dinlenilerek durusmaların icrasına,

4) Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftis sırasında aleyhe degerlendirilmemesine,

5) Erteleme süresinin hâkim ve Cumhuriyet savcıların terfilerinde aleyhe degerlendirilmemesine,

6) Tutukluluga itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimligine yapılan itirazlar ile müzakerelerin, iletisim ve UYAP imkanlarından istifade edilmek suretiyle gerçeklestirilmesine,

7) Yürürlükteki infaz rejimine göre, kesinlestirildiginde hapis cezası seklinde infaz edilmesi gereken ilamların, infaz islemlerinin 30/04/2020 tarihine kadar durdurulmasına,

8) Tutuklu ve acil isler dısında kamu davasının açılmasının 30/04/2020 tarihine kadar ertelenmesine,

9) Ihtiyaç olması hâlinde birinci bölgelerde görev yapan hukuk hâkimlerinin de 30/04/2020 tarihine kadar ceza mahkemeleri nöbet listesine dahil edilmesine,

10) Erteleme süresince salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ihtiyati tedbir ve bu isleme yönelik itirazların degerlendirilmesi gerektigine,

11) 6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin korona virus kapsamında saglıgını tehdit etmeyecek sekilde degerlendirilmesi gerektigine,

12) Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının, suç ve suçlulara iliskin ihbar ile sikâyetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiginin bilinmesine ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

13) Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar),

-Eşi kamu veya özel sağlık kuruluşlarının “teşhis ve tedavi birimlerinde” (hastane, semt polikliniği, halk sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezleri, özel klinik ve benzeri) çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcıların,

İdari izinli sayılmalarına.

İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,

14)Erteleme süresince hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan is ve işlemleri mümkün oldugunca uzaktan çalısma, dönüsümlü çalısma gibi esnek çalısma yöntemleri kapsamında takip etmeleri, bu kapsamda dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diger zorunlu adli hizmetlere iliskin yükümlülüklerini imkan dahilinde evden yerine getirmeleri gerektiginin bilinmesine,

15) Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon

baskanları ve bassavcıların görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen ilave tedbirleri, ilgili mevzuat ve tavsiye kararları çerçevesinde gecikmeden ifa etmelerine,

16) Belirlenen tarih sonrası için gelisen sartlara göre durumun yeniden degerlendirilmesine,

17) Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına,

Mehmet YILMAZ

BAŞKANVEKİLİ

Dr. Hamit KOCABEY 

ÜYE

Mehmet ADEMOĞLU

ÜYE

Alp ARSLAN

ÜYE

 

Yaşar ŞİMŞEK

ÜYE

 

Halil KOÇ

ÜYE

 

Cafer ERGEN

ÜYE

 

Mehmet Akif EKİNCİ

ÜYE

 

Hüseyin ŞAHİN

ÜYE

 

Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU

ÜYE

 

Cengiz ÖNER

ÜYE

 

Songül YAZAR

ÜYE

Hukuki Haber sitesinden Alınmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz