Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Nedir?

Çocukların cinsel istismarı suçu, 15 yaşının tamamlamamış veya tamamladığı halde algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ile 15 yaşını tamamlamış ve algılama yeteneği gelişmiş olan çocuklara karşı cebir, tehdit hile gibi iradeyi etkileyen nedenlerle gerçekleştirilen cinsel davranışları ifade eder.

Basit Cinsel İstismar nedir?

Bu suç tipinde, cinsel istismar suçu çocuğa karşı vücuda organ veya cisim sokulması niteliğinde olmayan cinsel davranışla işlenir.

15 yaşını doldurmamış çocuğa karşı yapılan her türlü cinsel davranış cinsel istismar suçuna vücut vermekte olup bu cinsel davranışlar vücuda organ veya cisim sokma şeklinde değilse bu suç basit cinsel istismar suçu olur.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Cezası

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun 12 yaşının tamamlamamış olması halinde  verilecek ceza 18 yılından az olamaz.

Çocukların Cinsel İstismarı Nitelikli Halleri ve Cezası

 • Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmetleri veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi.
 • Cinsel istismarın 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla beraber eylemin hukuksal anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi.
 • Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması durumunda.
 • Suçun mağdurunun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi durumunda.
 • Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde.
 • Suçun, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğu bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi.

Suçun bu nitelikli hallerle işlenmesi halinde verilecek ceza, yukarıda verilen cezaların yarı oranda artırılması şeklinde olur.

Cinsel Suçların Genel Olarak İncelenmesi

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında 4 ana suç tipi düzenlenmiştir.

Bunlar;

 1. TCK MADDE 102 Cinsel saldırı suçu: bedensel temas kurarak bir kimsenin cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Cinsel saldırı suçu, vücuda sair cisim veya organ sokmadan yani basit cinsel saldırı şeklinde işlenebilirken aynı zaman vücuda sair cisim veya organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı şeklinde işlenebilir.
 2. TCK MADDE 103 Çocukların cinsel istismarı suçu: 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla beraber algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ile 15 yaşını tamamlamış algılama yeteneği gelişmiş olan çocuklara karşı cebir, tehdit, hile ve benzeri nedenlere dayalı gerçekleştirilen cinsel davranışlardan oluşur.
 3. TCK MADDE 104 Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu: cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunulmasıdır.
 4. TCK MADDE 105 Cinsel taciz suçu: bir kimsenin cinsel dokunulmazlığının bedensel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak ihlal edilmesidir.

Cinsel İstismar Suçunda Şikayet-Zamanaşımı-Uzlaşma Hüküm ve Süreleri

Cinsel istismar suçu sarkıntılık düzeyinde kalmışsa mağdurun velisi veya vasisi şikayetçi olmadıkça soruşturma yapılamaz. Mağdurun velisi veya vasisinin bu suçun işlenmesi durumunda suç işlendikten sonra 6 ay içinde şikayette bulunması gerekir. Sarkıntılık dışında çocukların cinsel istismarı suçunda savcılık soruşturmayı resen yapar. Yani bu suçun soruşturulması şikayete bağlı değildir.

Çocukların cinsel istismarı suçunda dava zamanaşımı süresi olayın gerçekleşmesinden itibaren 15 yıldır. Bu 15 yıl içinde her zaman soruşturma başlatılabilir ve  fail hakkında kamu davası açılabilir.

Çocukların cinsel istismarı suçunda bu suç sarkıntılık düzeyinde kalmış olsa dahi uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Bu suç tipinde şikayetten vazgeçme, soruşturma veya dava açıldıktan sonra yani kovuşturma aşamasında mümkün olur. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi durumunda savcılık soruşturmaya yer olmadığına dair karar verir. Şikayetten vazgeçilmesi halinde aynı suçtan dolayı tekrar şikayette bulunulamaz.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Görevli Mahkeme

Çocukların cinsel istismarı suçu sarkıntılık düzeyinde kalmışsa bu suçun yargılaması Asliye Ceza Mahkemelerinde olur. Sarkıntılık suçu dışında kalan bütün çocukların cinsel istismarı suçlarının yargılaması Ağır Ceza Mahkemlerinde olur.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Bakımında Ceza Avukatının Önemi

Çocukların cinsel istismarı suçu, mağdurun çocuk olmasından dolayı hukuki anlamda büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Bu suçun mağdurları 15 yaşını doldurmamış veya doldurduğu halde yeterli anlama kabiliyetinde olmayan çocuklar olduğundan hem soruşturma hem de kovuşturma evresinde ciddi bir hukuki yardım almaları gerekmektedir.

Aksi halde bu yaştaki çocukların hukuki ve psikolojik anlamda ömür boyu sorunlar yaşama ihtimalleri yüksektir. Bu suç ile itham edilen şüphelilerin de en az mağdur kadar bu suç kapsamında hukuki yardım alması elzemdir. Tüm bu nedenlerden dolayı bu suç mevzubahis olduğunda iyi bir ceza avukatı ile çalışmak elzemdir.

Hukuki Sözlük

Resen: kendiliğinden, otomatikman.

Sair cisim: öteki, başka, öbür.

Vasi: reşit olmamış küçüklerin veya kısıtlıların hukuki temsilcisi.

Cebir: zor kullanma, zora başvurma.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları

‘’Çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’’

 

 1. Ceza Dairesi         2018/5804 E. , 2018/5967 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇ   : Çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (mağdure …’ya karşı), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (mağdure …’a karşı)

HÜKÜM         : Sanığın mağdure …’ya karşı çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından, mağdure …’a karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkumiyetine dair Silivri Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 19.12.2017 gün ve 2017/1 Esas, 2017/187 Karar sayılı hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm sanık müdafii ile katılan Bakanlık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi.

Sanık müdafiin duruşma talebinin temyiz süresinden sonra olduğu anlaşılmakla, hükmedilen ceza miktarları nazara alındığında duruşmalı inceleme talebinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 318. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Sanığın mağdure …’ya ve mağdure …’a karşı ayrı ayrı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Hükmedilen cezanın miktar ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK’nın 286/2-a. maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanık müdafii ile katılan Bakanlık vekilinin anılan hükme ilişkin temyiz istemlerinin aynı Kanunun 298. maddesi uyarınca REDDİNE,

Sanığın mağdure …’ya karşı çocuğun cinsel istismarı suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, ilk derece mahkemesinin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdiri ile anılan hükme ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararı nazara alındığında yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Olay günü sanığın aracına aldığı mağdurenin bacağına cinsel amaçla dokunduğu, mağdurenin ağlaması ve araçtan inmek istemesi ile eylemine son verdiği, eyleminin kesintili ve devamlılık arz etmediği tüm dosya içeriğinden anlaşılmakla; 6763 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler de nazara alındığında eyleminin sarkıntılık düzeyinde kaldığı gözetilerek, ilk derece mahkemesince 5237 sayılı TCK’nın 103/1-c.2. maddesine göre cezalandırılması yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek aynı Kanunun 103/1-c.1. maddesi ile uygulama yapılması karşısında hükmün bozulması gerekirken, yazılı şekilde anılan hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafii ile katılan Bakanlık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinin 27.03.2018 gün ve 2018/954 Esas, 2018/511 Karar sayılı istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik hükmünün 5271 sayılı CMK’nın 302/2-4. madde ve fıkrası gereğince BOZULMASINA, 15.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

‘’Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’’

 1. Ceza Dairesi         2018/5558 E. , 2018/6130 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇ   : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

HÜKÜM         : Sanığın çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve atılı diğer suçlardan mahkumiyetine dair İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 19.09.2017 gün ve 2017/222 Esas, 2017/236 Karar sayılı hükümlere yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık hakkında mağdur …’e karşı eylemleri nedeniyle kurulan hükümlerin incelenmesinde;

5271 sayılı CMK’nın 288 ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler nazara alınıp aynı Kanunun 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri ile sanık … müdafii ile katılan Bakanlık vekilinin temyiz dilekçelerinde belirttikleri nedenler de gözetilerek yapılan değerlendirmede, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde vaki istinaf başvurusunun esastan reddine dair kurulan hükme yönelik temyiz sebepleri yerinde görülmediğinden, sanık … müdafii ile katılan Bakanlık vekilinin temyiz istemlerinin 5271 sayılı CMK’nın 302/1. madde ve fıkrası gereğince esastan reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

Sanık hakkında mağdur …’a karşı eylemleri nedeniyle kurulan hükümlerin incelenmesinde ise;

Olayın intikal şekli ve zamanı ile tüm dosya kapsamına göre, sanık ile önceden tanışan mağdurun sık sık sanığın işyerine gittiği, istismara maruz kaldığını belirttiği tarihlerde de yine kendiliğinden iş yerine gittiği ve istismar eylemleri dışında hürriyetinden yoksun kılındığına ilişkin delil bulunmadığı gözetilerek mevcut haliyle cinsel istismar eylemi ile sınırlı süreyle mağdurun alıkonulması durumunda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun kanuni unsurları itibariyle oluşmayacağı ve mağdurun hükme esas alınan soruşturma beyanındı, sanığın cinsel organını poposuna sürttüğünü belirtmesi, adli raporlarda da livata bulgusunun tespit edilememesi bu haliyle eylemin TCK’nın 103/1-1. kapsamında kalan basit cinsel istismar suçunu oluşturması karşısında; eylemin organ sokmak ve cebir, tehditle işlendiği hususunda TCK’nın 103/2-4. maddelerinin uygulanmasına ilişkin deliller ile dosya içeriğinin çelişmesi karşısında, ilk derece mahkemesince atılı suçlardan 5271 sayılı CMK’nın 230/1-b. maddesine uygun düşmeyen gerekçeyle kurduğu mahkumiyet hükümlerinin bozulması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde anılan hükümlere yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi suretiyle aynı Kanunun 289/1g. maddesine muhalefet edilmesi,

Kanuna aykırı, sanık … müdafii ile katılan Bakanlık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinin 24.01.2018 gün ve 2017/3555 Esas, 2018/93 Karar sayılı istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik hükümlerin 5271 sayılı CMK’nın 302/2-4. madde ve fıkrası gereğince BOZULMASINA, 18.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz