Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen ve yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) ALES eş değer puanı: Uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination Test (GRE)/Graduate Management Admission Test (GMAT)’te alınan ve Senato tarafından belirlenen ALES puanına eş değer puanı,

c) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalını,

ç) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı (ABD/ASD) Akademik Kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim elemanlarından oluşan lisansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışmasını yöneten ana bilim/ana sanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında ana bilim/ana sanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders aşamasında ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını,

g) Enstitü: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten ana bilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntibak Komisyonu: ABD/ASD başkanının oluşturduğu üç kişilik komisyonu,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Müdür/Müdürlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü/Müdürlüğünü,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

m) Rektör/Rektörlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

n) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik öğrencilerince hazırlanacak tez çalışmasını,

ö) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

r) Yabancı Dil Puanı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanı,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitü bünyesinde yürütülen programların öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılmasında, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların normal ve azami süreleri 23 üncü, 38 inci, 45 inci, 49 uncu ve 58 inci maddelerde belirtilmiştir.

(2) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(4) Enstitü Yönetim Kurulunca izinli sayılan yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(5) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Akademik takvim

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılının kayıt, ders, sınav ile benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, Enstitü tarafından programların özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından onaylanarak en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir ay önce Üniversite ve/veya Enstitünün internet sitesinden ilan edilir. Gerekli hallerde EYK kararı ile bazı dersler ve sınavlar hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi-pazar günlerinde de yapılabilir.

Lisansüstü program açma teklifleri

MADDE 8 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ABD/ASD Başkanlığının teklifi, ABD/ASD Akademik Kurulu kararı, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Açılan programlar Enstitü ABD/ASD ile aynı adları taşır. Ancak, Enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile Enstitü ABD/ASD’den değişik bir ad taşıyan disiplinlerarası lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 9 – (1) Enstitüdeki yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına öğrenci alınıp alınmaması ve yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler dâhil, alınacak öğrenci sayısı ile özel şartları, her yarıyılın başlamasından beş hafta öncesine kadar, programlara göre ABD/ASD Akademik Kurulunun önerileri dikkate alınarak EYK tarafından belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.

(2) Lisans programını mezun olduğu bahar yarıyılında birinci, ikinci veya üçüncü olarak bitiren Üniversite mezunları, mezun oldukları bölüme ait herhangi bir yüksek lisans programına, programın istediği ve bu Yönetmelikte belirlenen şartları sağlamaları durumunda takip eden eğitim-öğretim yılının güz veya bahar yarıyıllarından birinde bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan dışı kabul edilirler.

(3) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, kesin kayıt tarihleri, gerekli belgeler ve diğer hususlar Üniversite ve Enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme konulmaz.

(4) Enstitünün tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilecek öğrenci sayısı üçten az ise, ABD/ASD Başkanlığının talebi ile EYK o yarıyıl için, söz konusu lisansüstü programa öğrenci alınmamasına karar verebilir. İkinci öğretim ve tezsiz lisansüstü programlarının açılması için bu sınır ABD/ASD Başkanlığının talebi ile EYK tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, Müdürlük tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde Müdürlüğe yapılır.

(3) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; ABD/ASD’nin öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olmaları ve yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(4) Başvuru için adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya eş değeri puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans ile güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar öğrencilerinden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(5) Enstitü ABD/ASD yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme işlemleri, ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile aşağıdaki iki yöntemden biri ile gerçekleştirilir:

a) Mülakat sınavlı değerlendirme yöntemine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Yüksek lisans programları için başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, ABD/ASD’nin ALES veya eş değeri puanının % 60’ı, lisans genel not ortalamasının %30’u ve varsa belgelemek şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınmış yabancı dil puanlarından birinin %10’unun toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, mülakat sınavına alınacak adaylar belirlenir. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilir.

2) Adaylar, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenen en az üç, en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sınav jürisi, sınav soruları ve evrakının kayıt altına alınması ile Enstitüye tesliminden sorumludur.

3) Adayların başarı notu, ABD/ASD’nin ALES puanı veya eş değeri puanın %50’si ile lisans genel not ortalamasının %20’si, varsa belgelemek şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınmış yabancı dil puanlarından birinin %10’u ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

4) Adayların başarı notları, en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, adaylar ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES veya eş değeri puanı, lisans genel not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat sınav puanı yüksek olanlar tercih edilir. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilir.

5) Mülakat sınavına girmeyen veya mülakat sınav puanı 60’ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden sonra Müdürlüğe bildirilir ve Müdürlükçe ilan edilir.

b) Mülakat sınavsız değerlendirme yöntemine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Adayların başarı notu, ABD’nin ALES puanı veya eş değeri puanın, ASD programlarında ise yetenek sınavı notunun %60’ı ile lisans genel not ortalamasının %30’u ve varsa belgelemek şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınmış yabancı dil puanlarından birinin %10’u alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

2) Adayların başarı notları, en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, adaylar ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES veya eş değeri puanı, ASD programları için yetenek sınavı notu, lisans genel not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yazılı/sözlü sınav veya mülakat yapılmaz. Bu programlara öğrenci kabulünde sıralama, lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.

(7) Lisansüstü eğitime kabul için Üniversiteye başvurulan tarihte ALES geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eş değeri puanların geçerlik süresi, ALES’in geçerlik süresiyle sınırlıdır.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla tezli lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Doktora programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, Müdürlük tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde Müdürlüğe yapılır.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların; ABD/ASD Akademik Kurulunun öngördüğü bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(4) Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en az 2,70 yüksek lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya eş değeri puanının en az 60 olması şartı aranır.

(5) Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya eş değeri puanının en az 85 olması şartı aranır.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(7) Doktora programına başvuran adaylar, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenen en az üç, en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sınav jürisi, sınav soruları ve evrakının kayıt altına alınması ile Enstitüye tesliminden sorumludur.

(8) Başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, ABD/ASD’nin ALES veya eş değeri puanının %50’si, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için yüksek lisans genel not ortalamasının %30’u, lisans diploması ile başvuranlar için lisans genel not ortalamasının %30’unun, yabancı dil puanının %20’sinin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır.

(9) Doktora programına müracaat eden adayların başarı notu; ABD/ASD’nin ALES veya eş değeri puanın %50’si ile yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si, lisansa dayalı başvurularda lisans genel not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

(10) Adayların başarı notları, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 65, lisans diploması ile başvuranlar için en az 85 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, adaylar ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES veya eş değeri puanı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans genel not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat sınav puanı yüksek olanlar tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen veya mülakat sınav puanı 60’ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden sonra Müdürlüğe bildirilir ve Müdürlükçe ilan edilir.

Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; ASD Akademik Kurulunun öngördüğü lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasına yüksek lisans diplomasıyla başvuranların, 4,00 üzerinden en az 2,70 yüksek lisans not ortalamasına; lisans diplomasıyla başvuranların ise 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuran adayların yeterlik çalışmaları, ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından değerlendirilir.

(5) Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun, 60 puandan az olmamak şartıyla; ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olanlarda ALES notunun %50’si, yabancı dil puanının %10’unun, mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının %30’unun, yüksek lisans not ortalamasının %10’unun toplamı en az 65 puan; ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olmayanlarda yabancı dil puanının %10’unun, mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının %80’inin, yüksek lisans not ortalamasının %10’unun toplamı en az 65 puan olması gerekir.

(6) Lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde ise ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olanlarda ALES notunun %50’sinin, yabancı dil puanının %10’unun, mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının %30’unun, lisans not ortalamasının %10’unun toplamı en az 65 puan; ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olmayanlarda yabancı dil puanının %10’unun, mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanı %80’inin, lisans not ortalamasının %10’unun toplamının en az 65 puan olması gerekir.

(7) Değerlendirmeler beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen toplam puanlara göre yapılır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES veya eş değeri puanı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans genel not ortalaması, yabancı dil puanı ve yeterlik sınavı puanı yüksek olanlar tercih edilir. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden sonra Müdürlüğe bildirilir ve Müdürlükçe ilan edilir.

Yedek adayların belirlenmesi

MADDE 13 – (1) ABD/ASD; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları için belirlenen kontenjanlar kadar yedek adayı, başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirleyebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

Yurt dışından başvuru

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesinde belirtilen esaslar uygulanır.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi

MADDE 15 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK’ün belirleyeceği şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu adayların kabulünde ABD/ASD Başkanlığının öğrenci kabul onayı ve bu Yönetmelikte yer alan başvuru şartları aranır.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi

MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi, 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları diplomada var olsa bile YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Bilimsel hazırlık, bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen şartları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar ya da lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için ABD/ASD Başkanlığının uygun görmesi hâlinde EYK’nin kararıyla düzenlenip yürütülen programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu lisansüstü programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerine kayıt yaptırarak devam etmesi ve aldığı derslerin tümünden başarılı olması gerekir. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programından ders alamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin lisansüstü genel not ortalaması hesabına da dâhil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, bir akademik takvim yılı içerisinde altı dersten çok olmamak koşuluyla ABD/ASD Başkanlığı tarafından belirlenerek EYK tarafından karara bağlanır.

(5) Bilimsel hazırlık programından başarılı olabilmek için alınan her bir dersten en az CC notunun alınmış olması gerekir. Devamsız veya başarısız olunan dersin tekrar alınması zorunludur.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Bir yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu Enstitü ABD/ASD Başkanlığının onayı ile kayıt olacağı Enstitünün ilgili ABD/ASD Başkanlığının görüşü alınarak EYK’nin kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrenciler, sadece ABD/ASD tarafından açılmış olan dersleri seçebilir.

(3) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Talebi hâlinde, özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersler veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer bir lisansüstü programında kayıtlı, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, aşağıdaki koşullarla ilan edilen kontenjanlar dâhilinde, Enstitüde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

a) Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu lisansüstü program için bu Yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlaması ve kayıtlı olduğu programdaki genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(2) Yatay geçiş başvuruları ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde Müdürlüğe yapılır. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak başvuran öğrencinin program eş değerliği, not dökümü ve ders içerikleri, ABD/ASD intibak komisyonu tarafından değerlendirilir. İlgili ABD/ASD intibak komisyonu, öğrencinin başvurduğu program ile bulunduğu program arasındaki eş değerliğiyle ilgili görüşünü, eğer bu görüşü olumlu ise bu Yönetmelik hükümlerine göre daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin kabul edileceği, programı tamamlaması için gerekli olan ders yükümlülüğünü, program toplam kredisi dışında intibakı için önerilebilecek ek ders/dersleri belirler ve ABD/ASD Başkanlığı aracılığı ile Enstitüye bildirir. Yatay geçiş işlemi, EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süresinin hesabında daha önce öğrenim gördükleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır.

(4) Üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir üniversitede veya Enstitünün başka bir programında öğrenim gören araştırma görevlileri, EYK kararı ile kontenjan dışı yatay geçiş hakkı kazanırlar.

(5) Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Enstitünün herhangi bir dalında tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, bu programda en az bir yarıyıl tamamladıktan sonra, aynı ABD/ASD’nin doktora programına/sanatta yeterlik çalışmasına geçmek için başvurabilirler. Bu tür geçişler için lisansüstü genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması ve bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen lisans derecesi ile doktora programlarına/sanatta yeterlik çalışmalarına kabul koşullarının sağlanmış olması gerekir.

b) Enstitünün herhangi bir dalında doktora programına/sanatta yeterlik çalışmasına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, aynı ABD/ASD’nin tezli yüksek lisans programına geçiş için başvurabilir.

c) Enstitüye bağlı ABD/ASD’deki programlar arasındaki geçişlerde, önceki programda geçirilmiş süreler, geçilen programdaki sürelere sayılır. Lisansüstü programlar arası geçişlerde kararı, ABD/ASD Başkanlığının görüşlerini de alarak EYK verir. Geçişi uygun görülen öğrencinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu ABD/ASD intibak komisyonunun önerisi ile EYK tarafından yapılır.

(2) Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerin tezli yüksek lisans programlarına geçişlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili ABD/ASD’nin tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ABD/ASD’nin tezli yüksek lisans programına başvuru için bu Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, geçiş için başvuruda bulunabilirler.

b) Programda en az bir yarıyılını doldurmuş, not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,85 olması.

c) Tezli yüksek lisans programına geçişte başarı sıralaması, ABD’nin tezli yüksek lisans başvurularındaki ALES puanı dikkate alınarak ABD/ASD’nin uygun görüşü ve EYK’nin kararıyla kesinleşir.

ç) Geçiş başvuruları ve başvuruların değerlendirilme işlemleri Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Başvurular, başvuru ilanında belirtilen başvuru süresi içinde Müdürlüğe yapılır.

d) Geçişi uygun görülen öğrencinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu ABD/ASD intibak komisyonunun önerisi ile EYK tarafından bu Yönetmeliğin hükümlerine göre yapılır.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 21 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, Enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir. Başvuru koşullarını yerine getiren ve kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, istenilen belgeleri süresi içerisinde Enstitüye bizzat teslim ederek kaydını yaptırır. Ancak şahsen kayıt yaptıramayacak olan adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilirler. Kayıt için belirlenen tarihlerde kayıt başvurusu yapmayan veya istenilen belgeleri eksik olan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır. Lisansüstü programları kazanan adaylar sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ve kayıtlı öğrencilerin birden fazla lisansüstü eğitim yaptıklarının tespiti hâlinde öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti hâlinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Lisansüstü programlarda kayıt yenileme

MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırarak, alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar için, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen ve Enstitü Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli mazeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yaptırabilirler. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz. Kayıt yenilemeyen öğrenci tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl başarısız sayılır. Bu durumlardaki öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri EYK kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılır.

(4) Kayıt süresi sonunda, seçmeli bir dersin sistemde kayıtlı öğrenci sayısı üçten az ise ders o dönem için kapatılır. Bu şartın sağlanamadığı durumlarda ABD/ASD Başkanlığının talebi ve EYK kararı ile o ders daha az öğrenci ile de açılabilir. İkinci öğretim lisansüstü programlardaki dersler için bu sınır ABD/ASD Başkanlığının talebi ile EYK tarafından belirlenir.

(5) Kapanan dersteki öğrenciler akademik takvimde belirtilen günlerde açılan diğer derslerden ders danışmanının onayı ile istediklerine kayıt yaptırırlar. Lisansüstü öğrenciler, o dönemde kayıt yaptırdıkları dersten çekilme işlemi yapamaz.

(6) Öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları, ABD/ASD intibak komisyonunca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, ilgili dönemde boş kayıt yaparak kayıt yenilemek zorundadır.

Azami öğrenim süresi

MADDE 23 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı, yabancı öğrenciler için en çok iki yıl süreli Türkçe kursu ve/veya bir yıl süreli bilimsel hazırlık programı hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans programlarında azami öğrenim süresi üç yıl (altı yarıyıl), tezsiz yüksek lisans programlarında her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır. Doktora veya sanatta yeterlik programlarında azami öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın altı yıl (on iki yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi yıldır (on dört yarıyıl). Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencilerine verilecek en fazla üç aylık, doktora öğrencilerine verilecek en fazla altı aylık süreler, azami öğrenim süresine dâhil edilmez. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışmanlık

MADDE 24 – (1) Enstitüde programa kabulünden itibaren kayıtlı her öğrenciye, ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi ile EYK tarafından, Üniversitenin kadrosunda bulunan bir danışman atanır. Danışmanının görevi, öğrencinin akademik durumunu izlemek, kayıt, ders seçme ve ekleme işlemlerinde rehberlik etmek, tez/eser çalışması aşamasında yapacağı tez/eser çalışması, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesinde akademik danışmanlık yapmak, intihal programı raporunu hazırlamak ve bu Yönetmelik hükümleriyle kendisine verilen diğer sorumlulukları yerine getirmektir. Danışman atamasının gerçekleşmediği durumlarda danışman atanıncaya kadar, öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, ABD/ASD Başkanı tarafından yürütülür.

(2) Enstitüde öğrenci, almış olduğu kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamladığı ve 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasını sağladığı dönemi takip eden dönemde danışmanı tarafından açılan yüksek lisans tez çalışması dersi ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırır. Doktora öğrencisi ise, almış olduğu tüm kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamladığı, 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağladığı dönemi takip eden dönemde danışmanı tarafından açılan doktora tez çalışması dersi ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırır.

(3) ABD/ASD’nin danışman önerilerinin uygun görülmemesi veya önerilerin zamanında yapılmaması hâlinde EYK, öğrenciye doğrudan danışman atayabilir.

(4) Lisansüstü programlarda danışman, öncelikle Enstitü ABD/ASD’nin öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Lisansüstü programlarında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması veya ihtiyaç olması hâlinde ABD/ASD’nin önerisi ve EYK kararı ile Enstitünün diğer ABD/ASD’sinden veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından da danışman ataması yapılabilir.

(5) Danışmanın görev ve sorumluluklarında aksaklıklar meydana gelmesi hâlinde, Enstitüde öğrencinin veya ABD/ASD Akademik Kurulunun gerekçeli talebi doğrultusunda öğrencinin danışmanı EYK tarafından değiştirilebilir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda tez danışmanının talebi, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından veya yurt dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(7) Danışman ve/veya tez/proje çalışma konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanının önerisi, ABD/ASD’nin teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanının onayı da aranır. Danışmanının ağır hastalık, ölüm veya altı ay ya da daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yeni danışman atanır. Önceki danışman, ikinci danışman olarak devam edebilir. Çalışma konusu değişikliğinde öğrenci, EYK karar tarihinden itibaren yüksek lisansta bir yarıyıl geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden, doktorada dört tez izlemede başarılı olmadan ve dört yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden tez savunma sınavına giremez.

(8) Tez aşamasındaki öğrencinin danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları ABD/ASD görüşü ve EYK kararı ile süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Aksi durumda, öğrencinin talebi, ABD/ASD görüşü ve EYK kararı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır. Öğrenci yeni danışman ile mevcut tez konusundaki çalışmasına devam edebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 25 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, teorik derslerin % 70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Dersin öğretim elemanı, öğrencilerin derse devam durumlarının izlenmesi, denetlenmesi ve öğrenci bilgi sistemine girilmesinden sorumludur. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı hâlinde yeniden devam koşulu aranır.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 26 – (1) Enstitü programlarında, öğrenci iş yüküne dayalı kredi sistemine ek olarak ders/uygulama/laboratuvar saatine dayalı kredi sistemi uygulanır.

(2) Enstitüde her programda bir öğrencinin lisansüstü eğitimi boyunca almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seçmeli derslerin sayısı ile Üniversite kredisi ve/veya AKTS değeri, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi üzerine EK’nin kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) İlk kez açılacak lisansüstü dersler, Enstitü tarafından belirlenen formla birlikte her yıl bir sonraki eğitim-öğretim yılı için nisan ayı sonuna kadar, ilgili eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için kasım ayının sonuna kadar, ABD/ASD Akademik Kurulunun teklifi, EK’nin uygun görüşü ve Senatonun kabulü ile açılır. Derslerin açılış formunda belirtilen adı, kodu, içeriği, haftalık teorik ve uygulama ders saati, Üniversite kredisi ve AKTS değeri, kategorisi, koşulları ve benzeri özelliklerinde yapılacak değişikliklerle öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi üzerine EK tarafından kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(4) Lisansüstü programlarda dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki grupta toplanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenerek açılacak olan zorunlu ve seçmeli lisansüstü dersler ve görevlendirilen öğretim elemanlarını içeren öğretim planları, her yarıyıl, yeni yarıyıl başlangıcından bir ay öncesine kadar, ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Lisansüstü programlarda doktorasını yapmış öğretim elemanları da ders vermek üzere görevlendirilebilir.

(5) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri programlara göre değişiklik göstermek üzere; dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ile ilgili tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalardır.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitimi sırasında alınması zorunludur. Aynı içerikli olup başka bir lisansüstü programda alınıp başarılı olunan ders ilgili programdaki dersin yerine sayılır ve yeniden alınması gerekmez.

(7) Bir lisansüstü dersin Üniversite kredisi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin 1,0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0,5 katının toplamıdır. Öğretim planlarında yer alan bir dersin AKTS değeri ise AKTS ilkeleri çerçevesinde o derse ilişkin teorik ve uygulamalı ders saatleri ile program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı diğer faaliyetler için gerekli toplam çalışma saatleri göz önüne alınarak hesaplanır. Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, tez çalışması dersi, yeterlik ve tez önerisi hariç, diğer tüm derslerin her biri için Üniversite kredisi değeri 4’ten, AKTS değeri ise 20’den fazla olamaz.

(8) Öğretim planlarında derslerin haftalık teorik ders saati, uygulama saati ve Üniversite kredisi değerleri ile AKTS kredi değerlerinin belirtilmesi gerekir. Üniversite kredisi değeri sıfır olan dersler kredisizdir.

(9) Lisansüstü programlarda yarıyıl kredi yükü, bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı derslerin AKTS değerinin toplamıdır. Bu yük, lisansüstü programların her biri için 45 AKTS değerini aşmamak üzere ABD/ASD Başkanlığı tarafından ayrı ayrı belirlenir. Yarıyıl kredi yükü programın öğretim planlarında gösterilir.

(10) Birinci (normal) öğretim programlarındaki öğretim planlarında gösterilen zorunlu derslerin Üniversite kredisi/AKTS değerleri toplamı, program düzeylerine göre belirlenen yarıyıl kredi yükünün %75’ini aşamaz.

(11) Bir öğrencinin yarıyıl kredi yükü; o öğrencinin başvurusu, ders danışmanının önerisi, ABD/ASD Başkanlığının uygun görüşü ve EYK onayı ile arttırılabilir. Zorunluluklar nedeni ile yapılan bu başvurularda yarıyıl kredi yükü en fazla bir ders arttırılabilir.

(12) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki kayıt yaptırmış olduğu derslerin tamamını başarmak zorundadır. Seçmeli dersten başarısızlık hâlinde, öğrenci bu dersi veya ders danışmanının uygun gördüğü başka bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, FF notunun yerine geçer. Önceki FF notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

(13) Öğrenciler, danışmanının onayıyla, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(14) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu ve kredisiz olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi, görevli öğretim üyesi tarafından yapılır.

(15) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS değerleri üzerinden kredilendirilirler. Kredisiz dersler için Üniversite kredisi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulama saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir. Öğretim üyesinin görevli/izinli olduğu dönemlerde bu derslerle ilgili telafi ve ücretlendirme yapılmaz.

(16) Lisansüstü derslerle ilgili diğer düzenlemeler EYK kararı ile belirlenir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 27 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda danışmanlığı bulunan öğretim üyelerinin tez aşamasındaki öğrencileri için çalıştıkları bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik açabilecekleri teorik ve kredisiz bir derstir.

(2) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersleri başarıyla tamamladıktan sonraki yarıyıldan itibaren, tezli lisansüstü programlarda öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın, her yarıyılda haftalık altı saat olmak üzere teorik (6+0) ve kredisiz olarak açılır ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak, danışmanın danışmanlık görevi sona erinceye veya öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder.

(3) Uzmanlık alan dersinin açılabilmesi için en az bir öğrencinin bu derse kayıtlı olması gerekir. Tez aşamasında öğrencisi bulunmayan öğretim üyesi için uzmanlık alan dersi açılmaz.

(4) İlgili öğretim üyesi, her yarıyıl sonrasında uzmanlık alan dersi kapsamındaki değerlendirmelerini her bir öğrenci için ayrı ayrı yapar.

(5) Uzmanlık alan dersini alan öğrencilerin dersten sorumlu öğretim üyesi tarafından bu dersten üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulundukları takdirde bu öğrencilerin lisansüstü programla ilişiği kesilir.

(6) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersi, birinci danışman tarafından açılır.

(7) Uzmanlık alan dersi; haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ders saati cetvelinde gösterilir. Uzmanlık alan dersi, sınav yüküne dâhil değildir. Öğretim üyesinin görevli/izinli olduğu dönemlerde bu dersle ilgili telafi yapılmaz.

Ders saydırma

MADDE 28 – (1) Öğrencinin Enstitüye kayıt olmadan önceki yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler de dâhil, almış olduğu lisansüstü derslerden en fazla üç ders danışmanın teklifi, ABD/ASD Akademik Kurulunun kararı ve EYK’nin onayı ile devam etmekte olduğu program derslerinin yerine saydırılabilir. Yatay geçiş ile Enstitüye kayıt olan öğrencilerin ders saydırma işlemleri danışmanın teklifi, ABD/ASD Akademik Kurulunun kararı ve EYK’nin onayı ile yürütülür. Öğrencilerin ders saydırabilmeleri için, Müdürlüğe saydırmak istedikleri ders/dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan ve derslerin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin Enstitüde ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Bu işlem ABD/ASD intibak komisyonunun önerisi ve EYK kararı ile sonuçlandırılır. Ders saydırma talebi EYK tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, ders saydırma talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder.

(3) İkinci öğretim ve tezsiz lisansüstü programlarda ders saydırma işlemi yapılmaz.

(4) Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programı süresince alınan ve bu programlardan mezuniyet için geçerli sayılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programı ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(5) Lisansüstü programlarda başarı notunun, yüksek lisans için en az CC harf notu, doktora için en az CB harf notu olması gerekir. Geldikleri lisansüstü programlarda başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olunan bu derslerden, gerektiğinde ABD/ASD intibak komisyonu ve EYK’nin tespit ettiği harf notu veya karşılık değerleri ile kabul edilir.

(6) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler eğitim programında eş değer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

Sınavlar ve başarı değerlendirmesi

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri; dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınav, ödev, proje gibi biri sınav en az iki yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur. Ödev veya proje gibi çalışmaların Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanması gerekir.

(2) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiren öğrencilere ilgili yarıyıl sonunda bir final ve bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonunda final sınavına mazereti nedeniyle girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına girerler. Final ve bütünlemenin mazeret sınavı yoktur. Final ve bütünleme sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ABD/ASD Başkanlığı tarafından düzenlenir ve ilan edilir. Yarıyıl sonu final ve bütünleme sınavlarının ders başarı notuna etki oranı %40’tan az, %70’ten fazla olamaz. 100 tam not üzerinden hesaplanan ders başarı notunun virgülden sonra iki hanesi dikkate alınır.

(3) Yarıyıl içi ve sonunda yapılan ders değerlendirmelerine konu olan sınav evrakları ile devam çizelgeleri, ilgili öğretim elemanı tarafından ABD/ASD Başkanlığı aracılığı ile Enstitüye tutanakla teslim edilir. Bu evraklar sınav sonucunun ilanından sonra iki yıl süreyle Enstitü arşivinde saklanır ve saklama süresi bitiminde Ayıklama ve İmha Komisyonu tarafından usulüne uygun olarak imha edilir.

(4) Her dönem sonunda, öğrencinin başarı durumu yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin üniversite kredisi değeri ile o dersten alınan başarı notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam üniversite kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem; bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde ilk yarıyıldan itibaren o zamana kadar alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı notu ve not dönüşümleri

MADDE 30 – (1) Başarı notu; öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve etkinlikler ile yarıyıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 100’lük not sistemindeki değerinin, YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosunda yer alan 4’lük sistemdeki karşılığını ifade eder ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda oluşturulan çizelgeye göre belirlenen harf notlarından biri olarak verilir.

(2) Bir lisansüstü dersten başarılı olmak için, yüksek lisans programı öğrencisinin aldığı derslerin yarıyıl sonu sınav notunun 100 üzerinden en az 60, doktora/sanatta yeterlik programı öğrencisinin aldığı derslerin yarıyıl sonu sınav notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4,00 üzerinden en az 2,00-CC, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise 4,00 üzerinden en az 2,30-CB notu almış olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için ders hangi düzeydeki programdan alınırsa alınsın CC harf notu başarısız bir nottur.

(3) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının yüksek lisansta 4,00 üzerinden en az 2,50, doktorada ise 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Ders döneminde bu ortalamaları sağlayamayan öğrenciler CC veya CB olan dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler.

(4) 100’lük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının 4’lük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:


Başarı


Notu

Katsayısı

Katalog


Değeri (puan)

Yüksek Lisans


Programı

Doktora


Programı

AA

4,00

93,01-100,00

Başarılı

Başarılı

AB

3,70

83,67-93,00

Başarılı

Başarılı

BA

3,30

76,67-83,66

Başarılı

Başarılı

BB

3,00

69,67-76,66

Başarılı

Başarılı

BC

2,70

60,34-69,66

Başarılı

Başarılı

CB

2,30

56,61-60,33

Başarılı

Başarılı

CC

2,00

53,33-56,60

Başarılı

Başarısız

FF

0,00

53,32 ve aşağısı

Başarısız

Başarısız

(5) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu final sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (DZ) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu, not ortalaması hesabında FF gibi işlem görür.

(6) Tez çalışması, seminer, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi gibi kredisiz dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. Başarı notu B veya K ile takdir edilen derslerin notları öğrencinin yarıyıl ve genel not ortalamasına dâhil edilmez.

(7) İlgili dersin öğretim üyesi, öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün içinde ilan eder. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi GM notu verilir ve başarı harf notu FF olarak işlem görür.

(8) Genel not ortalaması, not durum (transkript) belgesinde 100’lük ve 4’lük değerleri birlikte gösterilir.

Mazeret sınavları

MADDE 31 – (1) Dersin öğretim elemanı tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerine katılamayan öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Kısa süreli sınavlar, final ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Üniversitenin kabul ettiği haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrencilerin, beş iş günü içinde bu mazeretlerini Enstitüye bildirmeleri gerekir. Mazeretleri EYK tarafından kabul edilen öğrenciler için yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 32 – (1) Sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde Müdürlüğe dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir.

(2) Öğrencinin sınav notuna maddi hata yönünden itirazı durumunda, Müdürlük sınav evrakının ve/veya başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini ister. Bu durumda Enstitü, ana bilim dalından, dersi veren öğretim üyesinin de içinde bulunduğu üç kişiden oluşan bir komisyon kurularak sınav evrakının yeniden incelenmesini talep eder. Müdürlüğün maddi hata başvurusunu, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak öğrenciye bildirmesi gerekir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, maddi bir hata tespit edilirse, bu hata EYK kararı ile düzeltilir.

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi

MADDE 33 – (1) Öğretim üyesi tarafından; eksik ve/veya yanlış hesaplama, otomasyona hatalı giriş gibi nedenlerle sınav sonucunun düzeltilmesi istenebilir. Öğretim üyesince sınav sonucunun düzeltilmesi, sonucun ilanından itibaren on gün içinde durumu kanıtlayan belgelerle birlikte Müdürlüğe dilekçe ile başvurulmak suretiyle istenir. Sınav sonucunun düzeltilmesine ilişkin karar EYK tarafından verilir.

Mezuniyet tarihi

MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarih, tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin ve seçmeli/zorunlu derslerin başarıldığı yarıyıl sonundaki EYK karar tarihidir.

Akademik izin

MADDE 35 – (1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle EYK kararı ile öğrencilere, öğretim süresinden sayılmadan izin verilebilir:

a) Üniversite hastanelerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan ve öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir.

b) Tecil süresinin iptali/bitmesi nedeniyle askerlik görevini yapacak olan öğrencilere, askerlik süresi göz önünde bulundurularak iki yarıyıldan daha fazla da izin verilebilir.

c) Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile öğrencinin yaşantısını etkileyecek boyuttaki anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların hastalanması ve bakacak başka bir kimsenin bulunmaması hâlinde, doğal afetlerde, öğrencinin ödediği katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmeksizin en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir.

(2) Akademik izin taleplerinin yarıyıl başlangıcındaki ilk iki hafta içinde yapılması gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik olağanüstü haller nedeniyle yapılan izin başvurularında, öğrencinin olayın meydana gelmesinden itibaren en geç on beş gün içinde durumu kanıtlayan belgelerle birlikte Enstitüye başvurması gerekir.

(3) Öğrenciler eğitim süresinden sayılmadan izinli geçirilen döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. İzinli sayılan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle Enstitüye başvurmaları gerekir. Sağlık sorunları nedeniyle kendilerine bir yarıyıldan fazla akademik izin verilen öğrencilerin, öğrenimine devam edebileceklerini herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir. Başvurular EYK tarafından karara bağlanır.

İlişik kesme

MADDE 36 – (1) Öğrencinin Enstitü ile ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:

a) Lisansüstü programında üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememiş olmak.

b) Uzmanlık alan ve tez çalışması dersinden üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez K notu almak.

c) Lisansüstü programlar için belirlenen azami süreler içerisinde mezun olamamak, mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını ve AKTS değerlerini sağlayamamak.

ç) Doktora/sanatta yeterlik sınavına 50 nci ve 59 uncu maddelerde belirtilen süreler içinde girmemek veya yeterlik sınavından iki kez başarısız olmak.

d) Doktora tez önerisinin tez izleme komitesi tarafından iki kez reddedilmiş olması.

e) Doktora/sanatta yeterlik tez çalışmasının, tez izleme komitesince üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması.

f) Tez savunma sınavında jüri tarafından tezi reddedilmek.

g) Tez savunma sınavında düzeltme kararı verildikten sonra yapılan sınavda da tez jürisi tarafından başarısız bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

(2) Bu program; toplam 21 Üniversite kredisi değerinden az 27 Üniversite kredisi değerinden çok olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders ve bir seminer dersinin oluşturduğu ders aşamasından, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi ile tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur. Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az bir derse kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programında ders aşamasında, seminer dâhil tüm derslerden en az 60 AKTS kredi değerinin sağlanması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler ile bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen toplam en az 120 AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(4) Enstitüde öğrenci, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden toplamda en çok iki ders alabilir. Enstitü öğrencisi Enstitünün farklı lisansüstü programlarından danışman onayı ile en fazla üç ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ABD/ASD programı dışında aldığı ders sayısı, kayıt olmadan alıp saydırdığı dersler de dâhil toplamı dört dersi geçemez.

(5) Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlayabilmesi için, almış olduğu kredili derslerini ve seminer dersini başarması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir. Öğrenci, bu şartların gerçekleştiği dönemi izleyen yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışma dersine kayıt yaptırabilmesi için tez çalışma önerisinin danışman onayından geçmiş olması gerekir. Tez çalışması önerisi kesinleşmeden ve/veya tez çalışması dersine kayıt yaptırmadan tez çalışması yapılamaz. Tez çalışması dersine kayıt yaptıran öğrenci, tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrenci, tez döneminde iki yarıyıl yüksek lisans tez çalışması ve uzmanlık alan dersinden başarılı olmadan tez savunma sınavına giremez.

Süresi

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda almış olduğu kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez önerisi

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, ders aşamasını başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda danışmanı ile birlikte belirlediği bir tez çalışması önerisi sunar. Öneri, ABD/ASD Başkanlığının teklifi ile Enstitüye bildirilir. Bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışması konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler de öğrencinin ve danışmanının önerisi, ABD/ASD’nin teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Bu durumda öğrenci, tez çalışması konusu değişikliğinin kesinleştiği tarihten itibaren bir yarıyıl geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden tez savunma sınavına alınamaz.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 40 – (1) Enstitüde yüksek lisans öğrencilerinin ilk yazarının kendisinin olduğu alanından veya tezinden üretilmiş basılı/yayıma kabul edilmiş bir çalışmanın (makale, tam metin bildiri, kitap, kitap bölümü, patent belgesi) olması veya ulusal/uluslararası bir projede yer alması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın koşulu gerektiğinde Senato tarafından artırılabilir.

Tezin sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltmeyi yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve yazım kılavuzuna uygun olduğuna ilişkin görüşü, yayın koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş tezi Enstitüye teslim eder.

(3) Yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra danışman, Enstitünün tezin yazım kılavuzuna uygunluğu yönündeki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla tez savunma sınavı jüri üyesi önerilerini Enstitüye iletir.

(4) İntihal raporu oranını EYK belirler.

(5) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi ve tez savunma sınavı tarihi, danışman ve ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Önerinin uygun bulunmaması hâlinde tez savunma sınavı jürisini EYK belirler. Tez savunma sınavı jürisi; biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl, birisi ABD/ASD’den ve başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları ya da sanatçı öğretim elemanlarından oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez savunma sınavı EYK kararının alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yapılır.

(6) Öğrenci yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra Enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tezini ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyelerine gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde Enstitüye ibraz etmek zorundadır.

(7) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih Enstitü veya ABD/ASD tarafından önceden duyurulur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(8) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla EYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak ile tespit edilerek ABD/ASD Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Bu durumda Müdürlükçe, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirlenir.

(9) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler Müdürlükçe davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme, EYK karar verir.

(10) Tez jürisinin oluşturulmasından jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili işlemler, Müdürlükçe belirlenen esaslara göre yürütülür.

(11) Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı, ABD/ASD Başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(12) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(13) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(14) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin, jüri üyelerinin de önerileriyle son hâline getirilmiş tezini, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğe teslim etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. EYK talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(15) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla talepleri hâlinde ABD/ASD’nin tezsiz yüksek lisans programı bulunması şartıyla ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan tüm koşulları başarıyla sağlayan ve Enstitü tarafından istenen diğer işlemleri yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ABD/ASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunan tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Ders yükü ve dönem projesi

MADDE 44 – (1) Bu program toplam 30 Üniversite kredisi ve on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az 30 AKTS derse kayıt yaptırmak zorundadır, üçüncü yarıyılda bu şart aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi hariç, derslerden en az 75 AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler ve dönem projesi dâhil olmak üzere, mezuniyeti için belirlenen toplam en az 90 AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup ikinci ve/veya üçüncü yarıyılda alınır, proje danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ABD/ASD Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Dönem projesine iki kez kayıt yaptırıp başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesine yönelik, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırlayacağı yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(5) Öğrenci lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile alacağı derslerden en çok üçünü, Enstitünün ABD/ASD’nin lisans programındaki derslerinden seçebilir.

(6) Uzaktan eğitim programlarında derslerin işlenmesine ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Süresi

MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 46 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kabulünden itibaren kayıtlı her öğrenciye, ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi ile EYK tarafından, Üniversitenin kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışmanı, öğrencisi ile yürüteceği proje konusu önerisini, en geç dönem projesi dersinin alındığı dönemin ilk iki haftası içerisinde ABD/ASD’ye sunar. Dönem projesi konu önerisi, ABD/ASD Başkanlığınca Enstitüye bildirilir. Bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

Diploma

MADDE 47 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,50 ve üzeri olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ABD/ASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Enstitüde, tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenmiş şartları yerine getirmek kaydıyla, 20 nci madde kapsamında tezli yüksek lisans programına başvuru yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler 28 inci madde kapsamında ABD/ASD İntibak Komisyonunun önerisi ve EYK’nin kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine saydırılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 48 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için alınması gereken dersler 21 Üniversite kredisi değerinden az, 27 Üniversite kredisi değerinden çok olmamak ve 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi adet kredili ders ile seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından olmak üzere toplamda asgari 240 AKTS’den oluşur. Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise, alınması gereken dersler 42 Üniversite kredisi değerinden az, 48 Üniversite kredisi değerinden çok olmamak şartıyla, en az 14 adet kredili ders ile bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından olmak üzere toplamda asgari 300 AKTS’den oluşur.

(4) Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az bir derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Doktora programına kabul edilen öğrenciler öğrenim süresi içinde aldığı tüm dersler, seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(6) Enstitüye yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden toplamda en çok iki ders alabilir. Enstitü öğrencisi Enstitünün farklı lisansüstü programlarından danışman onayı ile en fazla üç ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ABD/ASD programı dışında aldığı ders sayısı, kaydolmadan alıp saydırdığı dersler de dâhil toplam dört dersi geçemez.

(7) Enstitüye lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden toplamda en çok dört ders alabilir. Enstitü öğrencisi Enstitünün farklı lisansüstü programlarından danışman onayı ile en fazla altı ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ABD/ASD programı dışında aldığı ders sayısı, kaydolmadan alıp saydırdığı dersler de dâhil toplam sekiz dersi geçemez.

(8) Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri zorunlu olmayıp seçmeli dersler statüsünde değerlendirilir.

(9) Doktora programları, Enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

(10) Lisans dersleri ders yükünden ve doktora kredisinden sayılmaz.

(11) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süresi

MADDE 49 – (1) Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Bir doktora programı 240 AKTS mezuniyet şartını sağlayarak bu sürelerden daha erken de tamamlanabilir. Buna göre tez önerisi kabulünden sonra yapılacak en az dört tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Doktora programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda almış olduğu tüm kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilip tez çalışmasını on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan veya lisans derecesi ile kabul edilip on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçer. Doktora programında almış olduğu tüm kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bir öğrenci yeterlik sınavına mart ve ekim aylarında olmak üzere yılda en fazla iki kez girebilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu Enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Sınava girmesi gerektiği hâlde dilekçe ile başvurmayan öğrenci o dönem için sınav hakkını kullanmış sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, ABD/ASD Başkanlığı tarafından ABD/ASD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. ABD/ASD Başkanı, yeterlik komitesinin doğal başkanıdır. Komitenin görev süresi üç yıldır ve üyeler bir sonraki dönemde tekrar görevlendirilebilir.

(5) Doktora yeterlik komitesi; doktora yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, danışman teklifine istinaden en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve biri ABD/ASD’den diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesini EYK’ye önerir. Doktora yeterlik sınav jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın sınava katılabilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. ABD/ASD Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla birlikte sınav evrakı Enstitüye gönderilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınav jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisi tarafından belirlenen ve EYK kararıyla onaylanan dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve kredili en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrencinin talebi hâlinde, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile ABD/ASD yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin talebi üzerine 24 üncü ve 39 uncu madde hükümleri uygulanır.

(10) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci aynı dönem içerisinde tez izleme sınavına giremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanının görüşü, ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka Enstitü ABD/ASD içinden ve dışından birer üye yer alır.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olması gerekir. Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. İkinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve ABD/ASD Başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 52 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce Enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez önerisi düzeltme kararı verilen öğrenciye bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ABD/ASD Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez önerisi savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve tez konusu değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi bu savunma sınavında da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

Tez çalışması ve tez izleme sınavları

MADDE 53 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce Enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi önünde sözlü olarak sunum ve savunması yapılır.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Karar ABD Başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla Enstitüye bildirilir.

(6) Üniversitece kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan Enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır. Yurt dışı öğrenci değişim programındaki veya yurt dışı görevlendirmeli öğrenciler, tez izleme sınavını video konferans ile yapabilirler.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hâllerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci yeniden tez önerisi savunma sınavına girer.

(9) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi vermek ve en az dört tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 54 – (1) Enstitüde doktora öğrencilerinin tezi ile ilgili ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir ulusal veya uluslararası indekslerde taranan bir dergide yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş makalesinin bulunması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın koşulu gerektiğinde Senato tarafından artırılabilir.

Tezin sonuçlanması

MADDE 55 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az dört başarılı tez izleme rapor dönemini geçirmiş olmak,

c) Bu Yönetmelik ile belirlenen doktora mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamak,

zorundadır.

(2) Doktora programında mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş bir öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde de düzeltmeyi yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve yazım kılavuzuna uygun olduğuna ilişkin görüşü, yayın koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş tezi Enstitüye teslim eder.

(4) Yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra danışman, Enstitünün tezin yazım kılavuzuna uygunluğu yönündeki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla tez savunma sınavı jüri üyesi önerilerini Enstitüye iletir.

(5) İntihal raporu oranını EYK belirler.

(6) Doktora tez savunma sınavı jürisi ve tez savunma sınavı tarihi, danışman ve ABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Önerinin uygun bulunmaması hâlinde tez savunma sınavı jürisini EYK belirler. Tez savunma sınavı jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli iki de yedek öğretim üyesi belirlenir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. Doktora tez savunma sınav jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir. Tez savunma sınavı EYK kararının alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yapılır.

(7) Öğrenci yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra Enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tezini ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyelerine gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde Enstitüye ibraz etmek zorundadır.

(8) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih Enstitü veya ABD/ASD tarafından önceden duyurulur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(9) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla EYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak ile tespit edilerek ABD Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Bu durumda Müdürlükçe, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirlenir.

(10) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler Müdürlükçe davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK tarafından karar verilir.

(11) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili işlemler, Müdürlükçe belirlenen esaslara göre yürütülür.

(12) Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı, ABD tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(14) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(15) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin, jüri üyelerinin de önerileriyle son hâline getirilmiş tezini, Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğe teslim etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. EYK talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(16) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri hâlinde ABD/ASD’nin tezsiz yüksek lisans programı bulunması şartıyla ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinde doktora programı için belirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve Enstitü tarafından istenen diğer işlemleri yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunan doktora diploması verilir.

(2) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; en az yedi adet kredili ders ile uygulamalar, seminer dersi, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi, uzmanlık alan dersi, sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için alınması gereken dersler 21 Üniversite kredisi değerinden az, 27 Üniversite kredisi değerinden çok olmamak ve 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi adet kredili ders ile uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplamda asgari 240 AKTS’den oluşur. Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise, alınması gereken dersler 42 Üniversite kredisi değerinden az, 48 Üniversite kredisi değerinden çok olmamak şartıyla, en az 14 adet kredili ders ile uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplamda asgari 300 AKTS’den oluşur. En az on beş Üniversite kredilik dersin kendi programındaki derslerinden alınmış olması gerekir.

(4) Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az bir derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenciler öğrenim süresi içinde aldığı tüm dersler, seminer dersi, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi, uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere mezuniyeti için belirlenen AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(6) Enstitüye yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden toplamda en çok iki ders alabilir. Enstitü öğrencisi Enstitünün farklı lisansüstü programlarından danışman onayı ile en fazla üç ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ASD programı dışında aldığı ders sayısı, kaydolmadan alıp saydırdığı dersler de dâhil toplam dört dersi geçemez.

(7) Enstitüye lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden toplamda en çok dört ders alabilir. Enstitü öğrencisi Enstitünün farklı lisansüstü programlarından danışman onayı ile en fazla altı ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü ASD programı dışında aldığı ders sayısı, kaydolmadan alıp saydırdığı dersler de dâhil toplam sekiz dersi geçemez.

(8) Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri zorunlu olmayıp seçmeli dersler statüsünde değerlendirilir.

(9) Sanatta yeterlik programları, Enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

(10) Lisans dersleri ders yükünden ve sanatta yeterlik programı kredisinden sayılmaz.

(11) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süresi

MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Bir sanatta yeterlik programı 240 AKTS mezuniyet şartını sağlayarak bu sürelerden daha erken de tamamlanabilir. Buna göre tez/eser çalışması önerisi kabulünden sonra yapılacak en az dört tez/eser çalışması izleme sınavından başarılı olan öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda almış olduğu tüm kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilip tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan veya lisans derecesi ile kabul edilip on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavı, tez/eser çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgi-beceri ile sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar.

(2) Sanatta yeterlik programında almış olduğu tüm kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bir öğrenci yeterlik sınavına mart ve ekim aylarında olmak üzere yılda en fazla iki kez girebilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu Enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Sınava girmesi gerektiği hâlde dilekçe ile başvurmayan öğrenci o dönem için sınav hakkını kullanmış sayılır.

(5) Yeterlik sınavları, ASD Başkanlığı tarafından ASD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. ASD Başkanı, yeterlik komitesinin doğal başkanıdır. Komitenin görev süresi üç yıldır ve üyeler bir sonraki dönemde tekrar görevlendirilebilir.

(6) Sanatta yeterlik komitesi; sanatta yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, danışman teklifine istinaden en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve biri ASD’den diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesini EYK’ye önerir. Ancak, zorunlu durumlarda, ana sanat dalları için sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir. Sanatta yeterlik sınav jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın sınava katılabilir.

(7) Sanatta yeterlik sınavı yazılı ve sözlü-uygulamalı olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan öğrenci uygulamalı sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. ASD Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla birlikte sınav evrakı Enstitüye gönderilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü-uygulamalı sınavlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(9) Sanatta yeterlik sınav jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisi tarafından belirlenen ve EYK kararıyla onaylanan dersleri başarmak zorundadır.

(10) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve kredili en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrencinin talebi hâlinde, ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile ASD yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin talebi üzerine 24 üncü ve 39 uncu madde hükümleri uygulanır. Öğrencinin başarı ile tamamlamış olduğu derslerden hangilerinin saydırılacağı ASD intibak komisyonu kararı ile alınarak EYK tarafından belirlenir.

(11) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci aynı dönem içerisinde tez izleme sınavına giremez.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi

MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanının görüşü, ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez/eser çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/eser çalışması izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka Enstitü ASD içinden ve dışından birer üye yer alır.

(3) Tez/eser çalışması izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez/eser çalışması konusu ile uyumlu olması gerekir. Tez/eser çalışması önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. İkinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Tez/eser çalışması izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve ASD Başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi savunması

MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/eser çalışması önerisini, tez/eser çalışması izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez/eser çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez/eser çalışması önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce Enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez/eser çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/eser çalışması önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez/eser çalışması önerisi düzeltme kararı verilen öğrenciye bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ASD Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez/eser çalışması önerisi savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez/eser çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/eser çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez/eser çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve tez/eser çalışması konusu değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser çalışması önerisi savunma sınavına alınır. Tez/eser çalışması önerisi bu savunma sınavında da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez/eser çalışması önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve tez/eser çalışması izleme sınavları

MADDE 62 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez/eser çalışması önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir tez/eser çalışmasını tez/eser çalışması izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez/eser çalışmasını izleme komitesi, tez/eser çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(3) Tez/eser çalışması izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce Enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrenci, tez/eser çalışması izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi önünde sözlü olarak raporun sunum ve savunması yapılır.

(5) Öğrencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Karar ASD Başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla Enstitüye bildirilir.

(6) Üniversitece kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan Enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez/eser çalışması izleme sınavı başarısız sayılır. Yurt dışı öğrenci değişim programındaki veya yurt dışı görevlendirmeli öğrenciler, tez/eser çalışması izleme sınavını video konferans ile yapabilirler.

(7) Tez/eser çalışması izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez/eser çalışması izleme sınavına katılmayarak, tez/eser çalışması izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez/eser çalışması önerisi savunma sınavı sonucunda tez/eser çalışması konusu kabul edilen, ancak takip eden tez/eser çalışması izleme sınavları sonucunda tez/eser çalışması konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hâllerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez/eser çalışması konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK karar tarihi itibarıyla en geç altı ay içerisinde öğrenci yeniden tez/eser çalışması önerisi savunma sınavına girer.

(9) Tez/eser çalışması izleme komitesi tarafından tez/eser çalışması konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez/eser çalışması önerisi vermek ve en az dört tez/eser çalışması izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Sanatta yeterlik tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması

MADDE 63 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, eser, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini Enstitü için hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun biçimde yazmak ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak Enstitüye sunmak, ayrıca tezini, eserini, sergisini ya da projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az dört başarılı tez izleme rapor dönemini geçirmiş olmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik tez savunma sınavı jürisi ve tez/eser çalışması savunma sınavı tarihi, danışman ve ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Önerinin uygun bulunmaması hâlinde tez savunma sınavı jürisini EYK belirler. Jüri, üçü öğrencinin tez/eser çalışması izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli iki de yedek öğretim üyesi belirlenir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. Ancak, zorunlu durumlarda, ASD için sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir. Sanatta yeterlik tez savunma sınav jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir. Tez savunma sınavı EYK kararının alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yapılır.

(3) Öğrenci yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra Enstitüden tez/eser çalışmasını teslim alır ve savunma sınav tarihinden önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tez/eser çalışmasını ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyelerine gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde Enstitüye ibraz etmek zorundadır.

(4) Tez/eser çalışmasını savunma sınavı, tez/eser çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/eser çalışmasını savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih Enstitü veya ASD tarafından önceden duyurulur. Tez/eser çalışmasını savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla EYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez/eser çalışmasını savunma sınavı için durum bir tutanak ile tespit edilerek ASD Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Bu durumda Müdürlükçe, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez/eser çalışmasını savunma sınav tarihi belirler.

(6) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler Müdürlükçe davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme, EYK karar verir.

(7) Tez/eser çalışması jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili işlemler, Müdürlükçe belirlenen uygulama esaslarına göre yürütülür.

(8) Sınav, sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı herkese açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez/eser çalışması veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı, ASD Başkanlığı tarafından tez/eser çalışması savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez/eser çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez/eser çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tez/eser çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tez/eser çalışması reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(10) Tez/eser çalışması savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez/eser çalışması savunmasından vazgeçmiş sayılır, tez/eser çalışması hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Tez/eser çalışması savunma sınavından başarılı olan öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son hâline getirilmiş tezini, Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğe teslim eder. Bu yükümlülükleri yerine getirdikten sonra EYK tarafından öğrencinin mezuniyet kararı alınır. EYK talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ve/veya azami süresi içinde tez/eser çalışmasını tamamlayamayanlara, sanatta yeterlik tez/eser çalışmasında başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri hâlinde ASD’nin tezsiz yüksek lisans programı bulunması şartıyla ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre sanatta yeterlik programı için belirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve Enstitü tarafından istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunan sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 65 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitü internet adresinden yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 67 – (1) 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 10 uncu maddenin sekizinci fıkrası ile 21 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden önce kaydını yaptırmış olan lisansüstü öğrencilerden tez aşamasında bulunanlar 26 ncı maddenin altıncı fıkrasında yer alan zorunlu dersten sorumlu değildir. Bu öğrencilerden 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar tez dönemine geçemeyenler 26 ncı maddenin altıncı fıkrasında yer alan zorunlu dersi alıp başarmak zorundadırlar.

(4) Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce kaydını yaptırmış olan doktora programı öğrencilerinden tez aşamasında bulunanlar 48 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen doktora seminer dersinden sorumlu değildir. Ancak bu öğrencilerden 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yeterlik sınav dönemine geçemeyen öğrenciler 48 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen doktora seminer dersini alıp başarmak zorundadırlar.

(5) Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kaydını yaptırmış olan lisansüstü öğrencilerden ders aşamasında bulunup, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar tez dönemine geçemeyenlerin mezuniyet için belirlenen AKTS değerlerini sağlamaları gerekir. Tez aşamasında bulunan öğrencilerde ise mezuniyet için belirlenen AKTS değerleri şartı aranmaz.

(6) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri öğrencileri bu Yönetmeliğin yayımı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi olarak eğitimlerine devam ederler.

(7) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine kaydolan öğrenciler için bu Yönetmeliğin 40 ıncı ve 54 üncü maddelerindeki mezuniyet için yayın koşulu aranmaz. Bu öğrenciler için kaydoldukları dönemdeki mezuniyet koşulları geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hukuki Haber sitesinden Alınmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz